VyhledáváníOzvěny Expo 2015 Příprava nové strategie AV ČR Jarní exkurze do světa vědy 2016 Ročenka AV ČR 2014

Kalendář akcí

Dnes < 2017 >  < leden > 
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Akademický bulletin / Živa

abicko- ziva

Videa ze světa vědy

videoprezentace-blok-bgd.jpg

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Koncepce rozvoje VaV v AV ČR

 

Stav a východiska vědecké činnosti Akademie věd České republiky
 
Akademie věd ČR (dále AV) je demokratickou samosprávnou soustavou vědeckých pracovišť, která v České republice provádí náročný a kvalitní základní a strategický aplikovaný výzkum rozvíjený v souladu s potřebami společnosti. Tento výzkum zahrnuje široké spektrum vědních oborů sahající od matematiky a infor­matiky přes vědy o neživé přírodě včetně technických věd a dále přes vědy o živé přírodě i vědy lékařské až po obory společenskovědní a humanitní. AV také dbá o převod výsledků výzkumu do praxe, naplňuje i svou vzdělávací roli a umožňuje odpovídající uplatnění excelentním domácím i zahraničním vědeckým pracovníkům, čímž významně ovlivňuje intelektuální, znalostní a kulturní úroveň ČR a zvyšuje kultivovanost a morální integritu jejích obyvatel. AV tak svou činností, posláním a postavením odpovídá obdobným rámcovým výzkumným organizacím ve vyspělém světě.
 
AV byla zřízena ke 31. 12. 1992 zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky. Nositeli výzkumu jsou její ústavy, které mají od 1. 1. 2007 na základě zákona č. 341/2005 Sb. právní formu veřejných výzkumných institucí. Významnou roli v činnosti AV hrají i vědecká centra, která ústavy AV konstituují jako společná pracoviště s jinými předními vědeckými institucemi. Vedení AV respektuje vědeckou samostatnost pracovišť, proto svou činnost soustřeďuje zejména na formování celkové vědní koncepce AV, na vytváření rámcových podmínek podporujících vysokou úroveň vědecké práce a na koordinační a hodnotitelské činnosti.
 
Profil vědecké činnosti AV a péče o její vysokou úroveň
Předmětem výzkumu v AV je studium vztahů a jevů vyskytujících se v  okolním světě, v přírodě, ve společnosti i v lidském myšlení. Směry výzkumu v jednotlivých vědních oborech přitom určují pracoviště AV na základě vlastních vědních koncepcí vytvářených v souladu s celkovým vědeckým směřováním AV a orientovaných jak na aktuální trendy světové vědy, tak na potřeby české společnosti z hlediska poznávání, inovačního přínosu pro hospodářský vývoj, společenského i kulturního dění a využívání a ochrany přírodních zdro­jů.
Hlavní náplní vědecké práce v AV je řešení projektů, které vyžadují dlouhodobé soustředění kapacit. Jde zejména:
  • o výzkum s prokazatelnou mezinárodní vědeckou excelencí či s významnou relevancí pro rozvoj české spo­lečnosti, vznikající kolem výrazných osobností a spojený s budováním vědeckých škol,
  • o výzkum založený na náročně koordinované práci týmů, jejichž členům se musí dostat dlouhodobé pří­pra­vy a pro jejichž činnost je třeba vytvářet a dlouhodobě udržovat stabilní badatelské prostředí,
  • o výzkum prováděný v rámci dlouhodobých výzkumných programů, založený na provozu velkých a/nebo finančně náročných vědeckovýzkumných infrastruktur a vyžadující kvalifikovaný personál.
AV jako celek i její jednotlivá pracoviště soustavně dbají o dosahování maximálně možné kvality výzkumu, a to zejména rozvíjením takových jeho směrů, od nichž lze očekávat dosažení vrcholné vědecké úrovně, podstat­né zvýšení výzkumného potenciálu nebo významný prospěch pro českou společnost. Vedení AV jednotlivým pracovištím při hledání a uplatňování perspektivních směrů výzkumu aktivně napomáhá a všestranně podporuje vědecké týmy, které tyto směry rozpracovávají; podporuje i kvalitní personální a materiální zajištění takto nasměrovaných výzkumných kapacit. Současně vedení AV sleduje efektivitu výzkumných směrů a utlumuje ty, které ztrá­cejí dynamiku a perspektivu dalšího rozvoje nebo nemají dostatečné výsledky. AV proto rozpracovává postupy určené k posouzení vědecké práce vědních sekcí, ústavů, výzkumných týmů i jednotlivců.
Týmy a pracoviště jsou v pravidelných intervalech hodnoceny systémem peer review za účasti vý­znamných zahraničních vědců. Cílem tohoto hodnocení je posouzení dosažené úrovně vědecké práce v příslušném týmu či ústavu AV a zjištění tendencí jeho dalšího směřování; v AV se tak soustavně vytváří tlak na zlepšování kvality vědecké práce. Výsledky hodnocení slouží i jako podklad pro mana­žerská rozhodnutí jak pro vedení týmů a ústavů, tak pro vedení AV; ovlivňují tak i rozpočet pracovišť a změny ve struktuře AV.
Základním prostředkem k zajištění kvality vědecké činnosti pracovníků AV jsou pravidelné atestace, jejichž cílem je zhodnotit odborný výkon jednotlivců. AV tak motivuje své pracovníky k vědecké excelenci, kterou oceňuje řadou dalších forem; podporuje i návrat našich vynikajících vědců ze zahraničí a příchod excelentních za­hra­ničních vědců do ČR. AV tak umožňuje odpovídající uplatnění význačným domácím i zahra­ničním odborníkům. Excelenci ve vědecké práci podporuje AV také tím, že na základě náročného oponentního řízení uděluje titul doktora věd (DSc.), který osvědčuje dosažení nejvyšší úrovně vědecké práce v daném oboru v ČR.
Kromě kvality výzkumu pečuje AV i o jeho etický rozměr. Ustavila proto Komisi pro etiku vědecké práce, která se zabývá problematikou dodržování vědecké etiky na pracovištích AV.
 
Vzdělávací činnost AV
AV ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a výzkumnými institucemi přispívá k odborné výchově i etickému zrání mladých talentovaných vědeckých pracovníků a studentů.
Nejdůležitější součástí vzdělávací činnosti AV je školení vědeckých pracovníků v doktorských studijních programech akreditovaných společně s vysokými školami; důraz je přitom kladen především na kvalitu přípravy a případné nasměrování doktorandů k vědecké excelenci. Pro dosažení optimálních výsledků usiluje AV o vytvoření jednotného systému doktorského studia s rovnoprávným postavením vysokých škol a AV.
S vysokými školami AV dále spolupracuje mj. prostřednictvím účastí pracovníků AV v bakalářských a magisterských studijních programech; v řadě případů existuje i spolupráce se středními školami. AV také usiluje o zvyšování obecné znalostní a kulturní úrovně společnosti, popularizuje a propaguje vědu.
 
 
Domácí a zahraniční spolupráce AV
K významným aktivitám AV patří vytváření sjednocujícího a inspirativního vědeckovýzkumného prostředí a podpora výzkumné spolupráce řešením společných projektů a vytvářením společných pracovišť nebo společných týmů, a to jak s partnery v rámci ČR, tak s výzkumnými institucemi v zahraničí. AV tak podporuje vytváření mezioborových, meziinstitucionálních a mezinárodních týmů, které jsou schopny účastnit se vědecké práce v národních, evropských a mezinárodních projektech a v jejich rámci efektivně spolupracovat na řešení významných vědeckých problémů. Podílí se také na naplňování členství ČR v mezinárodních vládních i nevládních organizacích v oblasti výzkumu a vývoje. Taková spolupráce napomáhá pře­konávat materiálová, kapacitní i oborová omezení jednotlivých pracovišť a slouží i mezioborovému výzkumu.
Ve vědních oborech a směrech, v nichž je to účelné a možné, spolupracuje AV s výzkumnými a vývojovými pracovišti aplikovaného výzkumu a výrobní sféry na uplatňování výsledků svého výzkumu v praxi. Pracoviště AV proto provádějí základní výzkum přednostně v cíleně vybíraných oborech tak, aby očekávané výsledky umožňovaly případné praktické využití (tzv. cílený výzkum). Kromě toho spolupracuje AV se státními orgány ČR, poskytuje jim expertizy a další podporu při jejich rozhodování, hraje významnou roli při aktuálním průzkumu přírody, analyzuje probíhající sociální a ekonomické procesy a účastní se ochrany a poznávání kulturního dědictví.
           
AV je nedílnou součástí českého i evropského výzkumného a inovačního pro­storu, a je proto významnou součástí české společnosti.